درخواست خدمات بیمه بیمو

درخواست خدمات بیمه بیمو شامل چه مراحلی می باشد ؟

۱-در قدم اول فرم درخواست خدمات بیمه موجود در سایت یا اپلیکیشن را پر کنید.(صفحه اصلی سایت کلید مربوط به درخواست خدمات وجود دارد )

۲-تماس با کارشناسان بیمو.

۳- در صورتیکه مشکل شما بصورت تلفنی حل نشود،کارشناس بخش تعمیرات به محل اعزام می شود.

۴- در صورتیکه دستگاه شما در محل تعمیر نشود به تعمیرگاه تخصصی بیمو ارسال می شود.

۵-در مرحله بعدی و در صورتیکه دستگاه شما در محل تعمیر نشد،کارشناسان جهت زمانبندی و تحویل دستگاه با شما تماس میگیرند.

Return to top of page